Regulamin Serwisu i Polityka Cookies

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.saleking.pl z 10-08-2017 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze strony internetowej;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.saleking.pl;

4.  Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod www.saleking.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z usług serwisu

5. Serwis – oferta partnera dostępna w serwisie internetowym;

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod www.saleking.pl

2.2. Serwis internetowy, działający pod www.saleking.pl, prowadzony jest przez EDU90,
Ul. Wileńska 69/110, 03-416 Warszawa

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu;

b) warunki i zasady korzystania z usług w Serwisie

2.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (uwzględniająca ostatnie aktualizacje oraz bezpieczeństwo) Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari lub inna z włączoną obsługą Java, obsługą plików cookies oraz wyłączonym narzędziem blokującym reklamy typu „AdBlock”

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa EDU90 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat dla wybranych kategorii sklepów. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni. Dopuszcza się przekazanie komunikatu na stronie docelowej  - stronie sklepu, który wyraźnie zaznaczy, że do jej przeglądania wymagane jest ukończenie 18. roku życia.

2.6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://saleking.pl/page/regulamin-serwisu-i-polityka-cookies oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Ofertach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy bezpośrednio u Partnera zewnętrznego (Sklepu). Na stronie Saleking.pl informacje o nich prowadzone są przez odsyłacze sieci partnerskich.

2.8. Serwis udostępnia użytkownikom kody rabatowe, dostępne oferty, obowiązujące promocje u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług.

2.9. Wszelkie procesy zakupowe lub reklamacyjne odbywają się wyłącznie bezpośrednio u Partnera zewnętrznego (Sklepu)

III. Zasady korzystania z Serwisu

3.1. Rejestracja konta w Serwisie jest dobrowolna, a korzystanie z portalu bezpłatne

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz ustanowienie bezpiecznego hasła).

3.4. Użytkownik korzystający z serwisu otrzymuje bezpłatnie różne typy wiadomości e-mail:

a) Cykliczny newsletter na podany adres e-mail. Dotyczy to zarówno użytkowników posiadających konto na portalu, jak i tych, którzy podali swój adres e-mail aktywując subskrypcję dla danego sklepu (aktywacja subskrypcji bez rejestracji). Anulowanie subskrypcji możliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiedni odsyłacz w każdej wiadomości.

b) Zarówno użytkownik nieposiadający (aktywujący wyłącznie subskrypcję bez rejestracji), jak i posiadający zarejestrowane konto w serwisie może poprzez wybranie interesujących go sklepów aktywować automatyczną subskrypcję o najnowszych kodach rabatowych i promocjach dla sklepu. Możliwe jest to poprzez podanie w formularzu subskrypcji swojego adresu e-mail lub aktywacji mailingu dla zarejestrowanego konta. Anulowanie subskrypcji możliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiedni odsyłacz w każdej wiadomości.

c) Wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, funkcjonalności portalu, zmian w Regulaminie i tym podobne wysyłane są do wszystkich użytkowników, którzy podali swój adres e-mail korzystając z Serwisu. Ich dezaktywacja ze względów bezpieczeństwa możliwa jest wyłącznie poprzez odstąpienie od umowy.

3.5. EDU90 może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez EDU90 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię EDU90.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody EDU90

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) utworzenia dla własnego konta użytkownika silnego hasła celem zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,

c) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla EDU90,

e) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Ochrona danych osobowych

4.1. EDU90 zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników zarówno nieposiadających konta w serwisie jak i Użytkowników. Właściciel Serwisu zapisuje informacje zawierające numery IP w celach statystycznych, demograficznych oraz ze względów bezpieczeństwa.

4.2. Dane osobowe zbierane przez EDU90 są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.3. EDU90 dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych i dotyczących Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Internetowego. EDU90 stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

4.4. EDU90 od zarejestrowanego użytkownika pobiera wyłącznie adres e-mail oraz hasło do konta jednakże ze względu na charakter podanych danych Użytkownik ma prawo dostępu do ich poprawiania, a także może zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia swojego konta. Konto zostaje wówczas zamknięte do 14 dni roboczych.

4.5. EDU90 ma prawo odmówić usunięcia danych z serwisu jeśli Użytkownik naruszył w sposób rażący zapisy regulaminu, a w jego sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające.

4.6. EDU90 może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi. Dotyczy to realizacji dostawy zamówienia, płatności, lub badanie rynku.

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres EDU90 podany w niniejszym Regulaminie.

5.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.

5.3 Wzór formularza odstąpienia od świadczenia usług znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VI. Reklamacje

6.1. EDU90 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić EDU90 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: EDU90, Ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

6.5. EDU90 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VII. Odpowiedzialność serwisu

7.1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Serwisu jest niniejszy Regulamin, a także obowiązujące przepisy prawa

7.2. Serwis nie jest organizatorem, współorganizatorem, wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i tym podobnych organizowanych przez podmioty trzecie, w szczególności sklepy Partnerskie.

7.3. Odpowiedzialność za poprawne działanie oraz korzystanie z publikowanych w Serwisie akcji promocyjnych, rabatowych i tym podobnych wyłączną odpowiedzialność ponoszą organizujące je podmioty trzecie, w szczególności sklepy Partnerskie.

7.4. Serwis nie odpowiada za treści dostarczonych przez sklepy Partnerskie ofert promocyjnych, rabatowych i tym podobnych.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EDU90 a Użytkownikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu EDU90 poinformuje na stronie internetowej SaleKing.pl na 14 dni przed wejściem ich w życie w raz z informacją o ich zakresie. W przypadku niezaakceptowania nowych treści Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.


Załączniki:

1. Formularz odstąpienia od umowy
2. Formularz reklamacji


POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu EDU90 z siedzibą pod adresem ul. Wileńska 69/110, 03-416 Warszawa
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

Polityka prywatności oraz Cookies powstała na podstawie wzoru ze strony: http://wszystkoociasteczkach.pl